10 regels voor natuurlijk leiderschap

Zonder leiderschap kan geen organisatie welvaren. Ieder mens is geroepen een leider te zijn. Sommigen hebben de gaven om anderen leiding te geven. Belangrijk daarbij zijn de 10 regels in onze coachings- en trainingsprogrammaís voor natuurlijk leiderschap.

10 Regels voor natuurlijk leiderschap

Zicht op jezelf


Leiderschap bestaat op de eerste plaats uit het leiden van jezelf. Als je geen leiding kunt geven aan je eigen leven, kun je zeker geen leiding geven aan anderen. De uitdaging van natuurlijk leiderschap begint bij jezelf als mens. Wij geloven in natuurlijke processen. Mensen produceren wat ze zijn, niet wat ze zeggen te zijn. Als je in je kracht kunt staan om leiding te geven aan je persoonlijke leven, ben je klaar om anderen leiding te geven en ben je klaar om een team of een organisatie te kunnen leiden. Natuurlijk leiderschap impliceert dat je ontdekt hebt dat de kracht in jezelf zit. Daarom is het belangrijk om jezelf goed te kennen, zicht te hebben op jouw persoonlijke gaven en talenten en te leren hoe jij in je persoonlijke kracht kan komen, zodat je geen energie verliest als je aan het werk bent, maar energie wint!


Verantwoordelijkheid


Natuurlijk leiderschap vindt zijn kracht in persoonlijke verantwoordelijkheid van mensen. Dit houdt in dat de leidinggevende persoon bereid is om naar zichzelf te kijken en zijn/haar eigen gedrag te leren begrijpen en daar waar nodig te veranderen. Aanspreekbaar op eigen gedrag, open voor de dialoog zijn daarbij belangrijke themaís. Het is van cruciaal belang dat de capaciteit van uw leidinggevende voortkomt uit een natuurlijk vermogen om voorop te lopen of een toon aan te geven. Naast een persoonlijke verantwoordelijkheid is een natuurlijke leider ook in staat anderen aan te spreken op persoonlijke verantwoordelijkheid. Hij of zij is bovendien in staat zichzelf af te bakenen, niet de problemen van anderen op te gaan lossen maar een situatie te creŽren waarin mensen zelf gestimuleerd worden hun eigen oplossingen te bedenken. Alleen dat zal op langere termijn samenwerking versterkt worden en zullen mensen persoonlijk groeien en ontwikkelen.

Verantwoordelijkheid is de kans voor ieder individu op zelfvalidatie en betekenis. We spreken hier van een wederkerige verantwoordelijkheid. De werknemer is verantwoordelijk voor het combineren van zijn verschillende rollen en optimale inzet van talent, de werkgever heeft de verantwoordelijkheid om tegemoet te komen aan en te faciliteren in de ontwikkelbehoeften om de mens als geheel aan te spreken. Uit onderzoek blijkt dat gemotiveerde medewerkers die kunnen verbinden vele malen productiever zijn dan collegaís die Ďmentaal absentí zijn. We denken daarbij niet alleen aan de feitelijke productiviteit, maar ook aan de relationele productiviteit, die uiteraard ook een directe invloed heeft op de eerstgenoemde.


Autonomie


Daarbij zijn autonomie en authenticiteit van groot belang. Een NL kan richting aangeven en is besluitvaardig. Anderen zullen ervaren als u onzeker bent in uw rol en dit zal van grote invloed zijn op uw leiderschap. Een natuurlijk leiderschap levert energie op en kost niet veel energie. Autonoom zijn is een kracht van een natuurlijk leider. Hij of zij is zich bewust van verschillende meningen en overtuigingen van mensen. Vanuit deze verschillen weet een natuurlijk leider deze verschillen bij elkaar te brengen, zonder dat dit ten koste gaat van wat hij of zij uiteindelijk wil bereiken. Hij of zij geeft niet een eigen kleur op, maar weet anderen mee te nemen in de richting die nodig is om het gemeenschappelijk doel te bereiken. Hierbij zal de NL anderen steeds het gevoel geven gehoord te zijn en van betekenis te zijn, zonder daarbij water in de wijn te hoeven doen.


Respect en inlevingsvermogen


Een natuurlijk leider heeft respect voor de ander en kan zich inleven in de rol en de positie van die ander. Dit is van belang om de ander te kunnen begrijpen, maar ook om te kunnen stimuleren in groei en ontwikkeling. Door begrip zal een natuurlijk leider niet in oordeel vervallen, maar heeft hij of zij het vermogen de ander aan te zetten tot actie. Je hoeft niet te kiezen voor de ene persoon en tegen de ander. Dit soort keuzes heeft zelden recht gedaan aan mensen of processen in samenwerking. Het heeft vaker scheiding gebracht dan verbinding. Belangrijk in leiderschap is dat je beurtelings achter verschillende personen kunt staan met wie je samenwerkt en je het vermogen hebt hen in hun kracht van de samenwerking te zetten.


Zicht op menselijke investeringen


Een natuurlijk leider zal oog hebben voor investeringen van zichzelf en van anderen. Ieder mens zet zich op zijn of haar manier, bewust maar vaak ook onbewust in voor het gemeenschappelijk doel. Daar waar mensen van waarde kunnen zijn met hun persoonlijke inzet, zullen ze groeien en ontwikkelen. Naast deze investeringen heeft een natuurlijk leider ook oog voor afbakening. Zo zal hij of zij steeds zicht hebben en grip houden op de balans van geven en ontvangen, waardoor valkuilen als burn-out uitgesloten worden. Hij of zij zal zich ook verantwoordelijk voelen om passend erkenning te geven voor investeringen. Je realiseert je dat ieder mens een bijdrage levert en dat voor deze bijdrage erkenning nodig is om betrouwbaar te blijven en ook bereid is om anderen rechtstreeks aan te spreken.


Alles bestaat door verbinding


Een goed leider verbindt zich met de personen aan wie hij of zij leiding geeft en kan in de verbinding mensen motiveren mee te bewegen in een gemeenschappelijke visie en doel. "Verbinding" is een sleutelwoord in natuurlijk leiderschap. Alles is met alles verbonden en als je dat kunt beseffen als leider heb je oog voor het grotere belang als maatschappij, samenleving en gezondheid en draag je zorg dat individuele belangen daarop aansluiten. Hij of zij zet zijn persoonlijke talenten en vaardigheden in met als doel dat anderen ook kunnen groeien en ontwikkelen en dat in samenwerking doelen gerealiseerd worden. Hij of zij is zich bewust van de kracht van het samenwerken en realiseert zich dat je samen verder komt dan alleen. Dat wil ook zeggen dat je de ander ruimte geeft, voor persoonlijke ontplooiing en ontwikkeling. Je bent je steeds bewust van deze wederkerige belangen en je realiseert jezelf dat als mensen in hun kracht komen, iedereen daarvan beter wordt. Je kunt anderen zichtbaar maken met hun gaven en talenten en je realiseert je dat jullie gemeenschappelijk product uiteindelijk een product is van de som van de gaven en talenten van jullie team. Zo produceer je ook als team wat je bent en niet wat je zegt te zijn.†


Bereid tot dienstbaarheid


Een natuurlijk leider is bereid om belangen van anderen te behartigen en laat mensen tot hun recht komen, zodat zij zichzelf kunnen valideren. Een natuurlijk leider is benaderbaar en kan de verbinding aangaan met mensen die met hem of haar moeten samenwerken. Daar waar voldoende vertrouwen is in de samenwerking zullen mensen zich niet alleen vrij voelen om openlijk de dialoog aan te gaan over doelen die bereikt worden in de samenwerking, maar ook over doelen die niet bereikt worden.


Visie voor groei en ontwikkeling


Een natuurlijk leider stimuleert mensen om zich uit te strekken naar nieuwe gebieden van groei en ontwikkeling. Daarmee neem je als leider ook een risico. Niet alle nieuwe ontwikkelingen zullen direct tot succes leiden, mensen zullen struikelen, vallen en opstaan. Als natuurlijk leider kun je ook aan deze processen leiding geven. Struikelen is leren en stimuleren van ontwikkeling. Zowel persoonlijk als individueel.


Duidelijke doelen


Een natuurlijk leider weet doelen te creŽren en te verwezenlijken. Niet alleen persoonlijke doelen, maar hij of zij richt zich ook op gezamenlijke doelen die binnen de organisatie gehaald moeten worden. Een natuurlijk leider weet deze twee met elkaar te verenigen en heeft de creativiteit op beide terreinen om zichzelf, het team en de doelen van de organisatie te realiseren.Een heldere strategie


Geen doel kan gehaald worden zonder dat er gezonde strategieŽn bedacht zijn. Een natuurlijk leider heeft creativiteit om samen met anderen strategieŽn te bedenken die uitdagend zijn en waar ieder lid van het team ook gemotiveerd aan kan werken. StrategieŽn zijn noodzakelijk, gedeelde waarden en normen moeten richting bepalen